Галицька (Львівська) єпархія XII-XVIII століть: організаційна структура та правовий статус

Show simple item record

dc.contributor.author Skochylyas, Ihor
dc.contributor.author Скочиляс, Ігор
dc.date.accessioned 2016-02-27T21:50:01Z
dc.date.available 2016-02-27T21:50:01Z
dc.date.issued 2010-12-05
dc.identifier.citation Скочиляс І. Галицька (Львівська) єпархія XII–XVIII століть: організаційна структура на правовий статус / Ігор Скочиляс. – Львів: Вид-во УКУ, 2010. – XXIV. - 832 с. uk
dc.identifier.isbn 978-966-8197-81-9
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/685
dc.description.abstract Монографія присвячена дослідженню організаційної структури та правового статусу Галицької (з 1539 р. – Львівської) єпархії від часу її заснування в середині XII ст. до кінця XVIII ст., коли в Галичині розпочалися австрійські секуляризаційні реформи, а на Поділлі російська влада ліквідувала унію. У роботі, що опирається на багату джерельну базу, сучасний науковий інструментарій і міждисциплінарний підхід, особливу увагу звернено на тісний зв’язок між тогочасною українською (руською) культурою та Східною церквою (Православною, а з 1700 р. й Унійною). Їхня взаємодія у середньовіччі та в ранньомодерний період допомагала формувати українську етнічну територію в різних її реґіональних виявах, а також маркувати західну й частково південну межі розселення української етноконфесійної спільноти. Єдина канонічна територія Галицької (Львівської) єпархії, домінуюча києвохристиянська (передовсім літургійна) традиція, спільний слов’янсько-візантійський обряд, усталена еклезіальна пам’ять про минуле та подібна «ментальна географія» в сукупності творили елементи тяглості. За умов конфесійних, політичних і станових поділів церковні структури – від владичої резиденції до парафії включно – відіграли важливу, а іноді й вирішальну роль у збереженні єдності української культури, долучившись на теренах Галичини і Поділля, а в окремі періоди також Брацлавщини, Південної Київщини та Русо-Влахії, до формування протонаціональної самосвідомості сучасних українців та, почасти, молдаван і румунів. Для фахівців з історії та культури України домодерної доби, а також студентів і всіх тих, хто цікавиться історичною традицією й духовним життям сучасних християнських Церков у країнах Східної та Центрально-Східної Європи. uk
dc.description.sponsorship Für die finanzielle Unterstützung dieser Publikation danken wir "Pro Oriente" und "Missio Pro Europa" uk
dc.description.sponsorship Видання монографії здійснене завдяки доброчинній підтримці фундацій Für die finanzielle Unterstützung dieser Publikation danken wir Pro Oriente und Missio Pro Europa
dc.language.iso uk uk
dc.publisher uk
dc.subject Галицька (Львівська) єпархія uk
dc.subject Церква uk
dc.subject київське християнство uk
dc.subject релігійна культура uk
dc.title Галицька (Львівська) єпархія XII-XVIII століть: організаційна структура та правовий статус uk
dc.type Book uk
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.subject.bbk Э372.24-605.1(4Укр3)
dc.subject.udc 2-773-74(477.83)"11/17"
dc.description.abstracten The monograph represents a thorough research of the organizational structure and the legal status of the Eparchy of Halych (Eparchy of Lviv since 1539). The study covers the period from the establishment of the eparchy in the middle of the 12th century through to the time of the Austrian reforms in Galicia and the liquidation of the Union in Podolia by Russian authorities at the end of the 18th century. The work is based on a huge number of sources. The author employs contemporary scholarly methods and the interdisciplinary approach. Special attention is paid to a close connection between the Ukrainian (Ruthenian) culture and the life of the Orthodox (Uniatic since 1700) Church in medieval and modern times. The author demonstrates how the interaction of the Ukrainian culture and ecclesiastical life influenced the formation of the Ukrainian ethnic territory with its multiple regional variations, especially of the western and southern borders of the Ukrainian ethnic and confessional community settlement. A single geographical space of the Eparchy of Halych (Lviv), the domination of the Kyivan Christian tradition, the common Byzantine rite, the permanent ecclesiastic memory of the past and «mental geography» – all these factors provided the historical continuity and played a pivotal role in preserving the identity of the Ukrainian culture in the reality of various confessional and political divisions on different levels of the Church from the eparch to the parish. The interplay of these factors on the territory of Galicia and Podolia (and at times also in the regions of Braclav, Southern Kyiv and Ruthenian Moldavia) considerably contributed to the formation of protonational self-consciousness of the Ukrainians as well as of the Moldavians and the Romanians. The book is intended for specialists in history and culture of premodern Ukraine, for students and all who are interested in the history and spiritual life of Christian Churches of Central-Eastern Europe. uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account