«Літопис» і «Краткое лѣтословіе» Мукачівського монастиря: проблеми інтерпретації, змісту і долі рукописних джерел

Show simple item record

dc.contributor.author Мороз, Володимир
dc.date.accessioned 2020-04-13T20:34:04Z
dc.date.available 2020-04-13T20:34:04Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/2155
dc.description.abstract Стаття присвячена дослідженню питання існування втраченого літопису Мукачівського монастиря в Мукачівській єпархії Закарпатської області України. Володимир Мороз аналізує історичні й сучасні підходи та припущення щодо цього гіпотетичного літопису. Автор статті оперує матеріалом виявленого ним рукописного документу «Краткоε лѣтословіε ѡ Монастεрεхъ Чина Васіліа Вεликагѡ въ Оугро-Росіи нынѣ сущихъ, εжε показуεтъ в коε лѣто кой Монастиръ начасѧ? Кто в нεмъ Игумεномъ бысть, что достопамнӕтноє подъ кождымъ совεршаεсѧ ѡ҃ Лѣта 1458», двох публікацій хронікального характеру ХІХ ст., здійснених о. Анатолієм Кралицьким та о. Матеєм Врабелем. На основі порівняння текстів Володимир Мороз робить висновок, що вони ілюструють різні етапи уявлень василіянського чернецтва про історію Мукачівського монастиря та місцевого монашества загалом. Дослідник виявляє та аналізує інформацію про автора рукописної праці «Краткоε лѣтословіε…» о. Манасію Андрейковича, ЧСВВ. Також історик робить висновок, що нововиявлене архівне джерело є не типовим літописом монастиря, а комплексною спробою викладу історії чернечої спільноти за аналогією того, як це робили василіяни сусідньої Галичини у XVIII–XIX ст. uk
dc.language.iso uk uk
dc.publisher Ужгородський Національний Університет uk
dc.subject Василіянський Чин святого Йосафата, монастирські літописи, Мукачівська єпархія uk
dc.title «Літопис» і «Краткое лѣтословіе» Мукачівського монастиря: проблеми інтерпретації, змісту і долі рукописних джерел uk
dc.type Article uk
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.subject.udc 271.4 (477.87)(092) "XVII–XVIII"
dc.identifier.doi 10.24144/2523-4498.2(39).2018.160571
dc.description.abstracten The paper «The ‘Chronicle’ and ‘Kratkoje litoslovie…’ of Mukachevo monastery: problems of interpretation, content, and doom of handwritten sources» is dedicated to investigation a question of existing any lost chronicle of Mukachevo monastery in the Mukachevo eparchy, Zakarpattia Oblast, Ukraine. Volodymyr Moroz analyses different scientific historical and modern approaches, assumptions and confirmations about this hypothetical chronicle. He deals with original revealed by him handwritten “Kratkoje litoslovie o monasterekh Chyna Vasilija Velykaho v Ouhro-Rosiy nyni sushchykh, jezhe pokazujet v koje lito koj monastyr nachalsja? Kto v nem yhumenom bystj, chto dostopamjatnoje pod kozhdym sovershajesja ot lita 1458” and with two publications of the chronicles in XIX century periodicals, i. e. conventional “Foreword” to the “Mukachevo Chronicle” by Fr Anatolij Kralycjkyj OSBM (1874) and the latter edition of the “Kratkoje litoslovie…” by Fr Matej Vrabelj OSBM (1897–1899). On the ground of comparing the texts, Volodymyr Moroz resumed these three sources are illustrating different stages of Basilian monks’ imagination about the history of Mukachevo monastery and local monkhood. The documents are important sources for explication history of local monastic historiography that need further investigations. Historian reveals and analyses information about the author of “Kratkoje litoslovie…” Fr Manasija Andrejkovych OSBM. Volodymyr Moroz accentuates “Kratkoje litoslovie…” is not a typical simple chronicle of a monastery. It is the complex attempt of recitation monastic’s community history like other Basilian monks deed in neighborhood Galicia region in XVIII-XIX centuries. uk
dc.relation.source Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія 2 (2018) 34-39 uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account