Legalization of the UGCC in the Light of Relations between the Greek Catholics and the Soviet Authority in Years 1988 - 1989

Show simple item record

dc.contributor.author Bublyk, Taras
dc.contributor.author Бублик, Тарас
dc.date.accessioned 2015-07-23T11:40:11Z
dc.date.available 2015-07-23T11:40:11Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Bublyk T. Legalization of the UGCC in the Light of Relations between the Greek Catholics and the Soviet Authority in Years 1988 - 1989 / Taras Bublyk // Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava 30. september - 2. október 2009 = Persecution of Churches in the ... of the international conference Bratislava September 30 - October 2, 2009 / zostavili Martina Fiamová, Pavol Jakubčin. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2010. - P. 346-356. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/310
dc.description.abstract Príspevok sa zaoberá problémom legalizácie Ukrajinskej gréckokato-líckej cirkvi (UGKC). Autor opisuje vzťahy medzi gréckokatolíckymi ve-riacimi a sovietskymi mocenskými orgánmi v rokoch 1988 - 1989. Analyzuje postoje sovietskych predstaviteľov na rôznych úrovniach (miestnej aj národnej) k legalizácii UGKC. Autor vyzdvihuje fakt, že tieto vzťahy bývali rozporuplné a pohybovali sa medzi úplným popretím práva na jej existenciu a pochopením nevyhnutnosti uznať, ba dokonca tajne asistovať v procese jej legalizácie. Taktiež analyzuje oficiálne Vyhlásenie Rady pre náboženské otázky pri Výbore ministrov ZSSR, na základe ktorého mali gréckokatolícki veriaci právo založiť a zaregistrovať svoju komunitu. Ig- norovalo ale otázku hierarchie v rámci gréckokatolíckej cirkvi, uznanie nezákonnosti rezolúcie ľvovského soboru v roku 1946, rehabilitáciu cirkvi ako inštitúcie (a navrátenie znárodneného majetku) a nedefinovalo roz-sah tejto iniciatívy. Na druhej strane bolo ale oficiálne vyhlásenie veľmi dôležité pre legalizáciu UGKC, pretože umožnilo gréckokatolíkom obno-viť infraštruktúru svojej cirkvi. uk
dc.language.iso en uk
dc.subject Legalization uk
dc.subject Ukrainian Greek Catholic Church uk
dc.subject USSR uk
dc.title Legalization of the UGCC in the Light of Relations between the Greek Catholics and the Soviet Authority in Years 1988 - 1989 uk
dc.title.alternative Legalizácia Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi na pozadí vzťahov medzi gréckokatolíckymi veriacimi a sovietskou mocou v rokoch 1988 - 1989 uk
dc.type Proceeding uk
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.relation.source Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava 30. september - 2. október 2009 = Persecution of Churches in the ... of the international conference Bratislava September 30 - October 2, 2009 / zostavili Martina Fiamová, Pavol Jakubčin. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2010. uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account

Statistics