Соціальна міфологія Дмитра Донцова

Show simple item record

dc.contributor.author Зайцев, Олександр
dc.date.accessioned 2016-06-09T16:26:21Z
dc.date.available 2016-06-09T16:26:21Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Зайцев О. Ю. Соціальна міфологія Дмитра Донцова/ Олександр Зайцев // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія.- 2013. - Вип. 1 (30). - С. 15-22. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/895
dc.description.abstract Важливу роль у «чинному націоналізмі» Дмитра Донцова відігравали ірраціональні, символічно-міфічні аспекти. Особливе значення мала вимога «ілюзіонізму», під яким Донцов у дусі Жоржа Сореля розумів цілеспрямоване творення суспільних міфів, бо лише міфи, «ілюзії», а не логічні побудови й раціонально обґрунтовані утопії здатні змобілізувати маси на революційний чин. Відповідно до цієї настанови Донцов сам виступає як міфотворець. Серед стрижневих міфів, що пронизували його творчість після Першої світової війни, найважливішими були міфи національного відродження, цивілізаційної місії України, «лицарів та плебеїв» і «останнього бою». Міфотворчість Донцова стає зрозумілішою, якщо мати на увазі, що творець чинного націоналізму від самого початку вбачав у ньому нову «релігію» з власними міфами, віруваннями, політичною «теологією» та етикою. Чинний націоналізм був новітньою міфологією не меншою мірою, ніж суспільно-політичною доктриною, тому для його адекватного розуміння не можна обійтися без застосування теорій соціальних міфів і політичних релігій. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject Дмитро Донцов uk
dc.subject соціальна міфологія uk
dc.subject інтегральний націоналізм uk
dc.title Соціальна міфологія Дмитра Донцова uk
dc.type Article uk
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.subject.udc УДК 821.161.1-243.09 Донцов
dc.description.abstracten Irrational, symbolic and mythical aspects played an important role in Dmytro Dontsov’s active nationalism. The requirement of ‘illusionism’ was especially important in it. By ‘illusionism’ Dontsov, after the manner of Georges Sorel, meant a purposeful creation of social myths, because only myths, or ‘illusions’, not logical constructions, can mobilise masses to revolutionary struggle. According to this requirement, Dontsov himself appears as a mythmaker. Among the core myths that permeated his works written after the World War I, the most important were the myths of national rebirth, of Ukraine’s civilisation mission, of ‘knights and plebeians’, and of the ‘last fight’. Dontsov’s mythmaking becomes clear if we bear in mind that the founder of the active nationalism saw in it a new ‘religion’ with its own myths, beliefs, political ‘theology’ and ethics. The active nationalism was a modern mythology no less than a socio-political doctrine, so one cannot understand it adequately without using the theories of social myths and political religions. uk
dc.relation.source Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. 2013. Вип. 1 (30). С. 15-22. uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account

Statistics