Проекти французького командування стосовно південно-західних земель Російської імперії під час підготовчого та наступального етапів воєнної кампанії 1812 року.

Show simple item record

dc.contributor.author Adadurov, Vadym
dc.contributor.author Ададуров, Вадим
dc.date.accessioned 2016-03-15T16:53:15Z
dc.date.available 2016-03-15T16:53:15Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Ададуров В. Проекти французького командування стосовно південно-західних земель Російської імперії під час підготовчого та наступального етапів воєнної кампанії 1812 року / Вадим Ададуров // Вісник Львівського університету. Серія історична: за ред. О. Вінниченка - Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. - Вип. 45. - С.127 - 167. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/767
dc.description.abstract Напередодні та під час кампанії 1812 року увазі імператора Наполеона і французького уряду було запропоновано ряд проектів щодо проведення військових операцій у південно-західній частині Російської імперії та подальшої політичної реорганізації цих земель. Авторами цих проектів були переважно діячі польського патріотичного руху, котрі намагалися зацікавити французький уряд ідеєю відбудови Речі Посполитої в її “історичних кордонах”. Найбільш розробленим виявився проект генерала М. Сокольницького, який пропонував здійснити військову експедицію на Київ та організувати повстання на Правобережжі. У подальшому М. Сокольницький передбачав політичну реструктуризацію Східної Європи; створення між відновленою Польською державою і Росією низки федеративних князівств. Ці та інші пропозиції мали певний вплив на стратегічні плани й тактичні розрахунки Наполеона, проте в підсумку французький імператор відмовився від розширення театру військових дій на південно-західні регіони Росії. uk
dc.language.iso uk uk
dc.publisher Львівський національний університет імені Івана Франка uk
dc.subject Наполеон uk
dc.subject Napoleon uk
dc.subject французький уряд uk
dc.subject French government uk
dc.subject французько-російська кампанія 1812 року uk
dc.subject 1812 French Russian campaign uk
dc.subject південно-західні регіони Російської імперії uk
dc.subject South-Western regions of Russian Empire uk
dc.subject проекти реорганізації Східної Європи uk
dc.subject the projects of restructuring of the Eastern Europe uk
dc.subject відновлення Польської держави uk
dc.subject the restoration of Polish state uk
dc.subject створення держави українських козаків uk
dc.subject formation of the Ukrainian Cossacks State uk
dc.title Проекти французького командування стосовно південно-західних земель Російської імперії під час підготовчого та наступального етапів воєнної кампанії 1812 року. uk
dc.title.alternative The projects of the french command concerning the South-Western lands of the Russian Empire during the preparatory and attack stages of the 1812 military campaign. uk
dc.type Article uk
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.description.abstracten Before and during the 1812 campaign the emperor Napoleon and French government considered a series of projects on the possible ways for carrying out a military operation in the South-Western part of Russian Empire and further political reorganizing of these lands. Mainly, the members of Polish patriotic movement were the initiators of these projects; they tried to engage the French government with the idea of re-establishing the Polish-Lithuanian Commonwealth within its “historical borders”. The most elaborate project came from General M. Sokolnicki, who suggested a military expedition to Kyiv and organizing a rebellion in the Right-bank Ukraine. Further, M. Sokolnicki advocated for a political restructuring of the Eastern Europe, namely for the formation of several federative principalities on the territory between the restored Polish state and Russia. To some extent these and other suggestions influenced the strategic plans and tactic expectations of Napoleon. However, the French Emperor rejected the expansion of military action over the South-Western regions of Russia. uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account

Statistics