Військово-прикладна підготовка кубанських козаків 2-ї черги служби на початку ХХ ст.

Show simple item record

dc.contributor.author Zadunajski, Wadym
dc.contributor.author Задунайський, Вадим
dc.date.accessioned 2015-12-10T13:40:29Z
dc.date.available 2015-12-10T13:40:29Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Задунайський В. Військово-прикладна підготовка кубанських козаків 2-ї черги служби на початку ХХ ст. / Вадим Задунайський // Історичні і політологічні дослідження / Гол. ред. П.В.Добров. – Донецьк, 2014. – № 3-4. – С. 61-67. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/401
dc.description.abstract Для козацьких формувань бойова підготовка завжди була актуальною. На початку ХХ століття військова система козацьких формувань складалася з 3 вікових рівнів: 1-ї, 2-ї і 3-ї черг служби (дві останні черги були пільговими). При цьому, основна підготовка проводилася в частинах 1-ї черги. Такий стан справ зумовив відсутність в історіографії детального аналізу основ бойової підготовки козаків-пільговиків. У даній статті досліджуються основні параметри військово-прикладної підготовки козаків 2-ї черги служби на прикладі ІІ Таманського кінного полку Кубанського козацького війська в 1907-1908 рр. Підкреслимо, що більшість кубанських козаків мала українське коріння. Про зміст бойового навчання свідчать документи штабу полку, серед яких особливо цінними є матеріали про розпорядок дня і розклад занять. На бойову підготовку щоденно (крім суботи та неділі) виділялося 4 години (за тиждень - 22 години). Велику частину часу займало навчання кінного бою (55%). На навчання піхотному бою і ознайомленню з військовою теорією виділялося 45% часу. Серед військово-прикладних дисциплін головна увага приділялася тактиці кінного бою (50% часу) і тактиці піхотного бою (25% часу). На інші дисципліни (індивідуальне володіння холодною та вогнепальною зброєю; кінна їзда; вивчення статутів) виділялося 25% часу. Такі пріоритети підтверджують авторську концепцію про існування козачого військово-прикладного бойового мистецтва в кінці ХІХ - початку ХХ століть. Важливе місце відводилося і щоденного хоровому співу, що відповідало давнім традиціям українських козаків. У неділі та церковні свята козаки відвідували місцеві православні храми. Особливе місце займало святкування іменин членів імператорської родини (крім відпочинку і відвідування храмів проводилися військові паради). Таким чином, на початку ХХ століття військова підготовка кубанських козаків у пільгових кавалерійських частинах 2-ї черги була змістовною і відповідала вимогам свого часу. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject Кубанське козацтво uk
dc.subject Kuban Cossacks uk
dc.subject бойова підготовка uk
dc.subject combat training uk
dc.subject ІІ Таманський кінний полк uk
dc.subject II Taman Cavalry Regiment uk
dc.subject сотня uk
dc.subject cavalry squadron uk
dc.subject бойове мистецтво uk
dc.subject martial arts uk
dc.subject зброя uk
dc.subject weapons uk
dc.title Військово-прикладна підготовка кубанських козаків 2-ї черги служби на початку ХХ ст. uk
dc.title.alternative Military-applied preparation Kuban Cossacks 2 nd stage service in the early twentieth century uk
dc.type Article uk
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.description.abstracten For the Cossack units combat training has always been important. In the early twentieth century military system of Cossack units consisted of three age levels: 1st, 2nd and 3rd queuing service (the last two queues were discounted). At the same time, basic training was carried out in parts of the 1st stage. This situation resulted in the lack of a detailed analysis of the historiography of the basics of combat training Cossack beneficiaries. This article investigates the basic parameters of the military-applied preparation Cossacks 2 nd stage service as an example of the II Taman Cavalry Regiment of the Kuban Cossack troops in 1907-1908. Emphasizing that the Kuban Cossacks basically consisted of Ukrainian Cossacks. The content of the combat training documents show the regimental staff, among which are particularly valuable materials about the daily routine and practice schedule. On combat training every day (except Saturday and Sunday) allocated 4 hours (per week - 22 hours). A large part of the time was spent equestrian combat training (55%). Infantry combat training and familiarization with military theory and the right to allocate 45% of the time. Among the military-applied disciplines focus was on the battle tactics of equestrian (50% of the time), and the tactics of infantry combat (25% of the time). On the other disciplines (individual possession of weapons and firearms, horseback riding, study charters) allocated 25% of the time. These priorities support the author's concept of the existence of the Cossack military application of martial arts in the late XIX - early XX centuries. An important place was given to the daily choral singing, which corresponded to a long tradition of Ukrainian Cossacks. On Sundays and holy days Cossacks visited local Orthodox churches. A special place was occupied by celebration of birthday of the imperial family (except holiday and visit the temples military parades were held). Thus, in the early twentieth century military training Kuban Cossacks in grace the shelves of the 2nd line was a meaningful and consistent with the requirements of the time. uk
dc.relation.source Історичні і політологічні дослідження. Видання Донецького національного університету історичного факультету. uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account

Statistics