Апологія цінності за твором Макса Шелера “Формалізм в етиці і матеріальна етика цінностей”

Show simple item record

dc.contributor.author Dobko, Taras
dc.contributor.author Добко, Тарас
dc.date.accessioned 2015-07-17T11:12:24Z
dc.date.available 2015-07-17T11:12:24Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Добко Т. Апологія цінності за твором Макса Шелера “Формалізм в етиці і матеріальна етика цінностей” / Тарас Добко // Філософ. думка. – 2014. – № 4. – С. 67–79. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/275
dc.description.abstract Подано обґрунтування об’єктивного і автономного характеру цінностей на основі феноменологічного доробку Макса Шелера. На тлі аналізу і критики номіналістичної теорії цінностей й теорії моральної оцінки продемонстровано незводимість цінностей до перформативної мовної практики, проекції на реальність суб’єктивних вражень, символічного вираження владних зв’язків, результату оцінювальних суджень й інших надбудов другого порядку над безпосереднім досвідом людини. Відстоюється переконання про самобутній характер морального досвіду, в якому людина відкриває об’єктивний світ цінностей і своє покликання як особи реалізувати ціннісну повноту буття у своєму житті. uk
dc.language.iso uk uk
dc.publisher Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України uk
dc.subject цінність uk
dc.subject моральний досвід uk
dc.subject особа uk
dc.subject обов’язок uk
dc.subject феноменологія uk
dc.subject етика uk
dc.subject етичний номіналізм uk
dc.subject Шелер uk
dc.subject value uk
dc.subject moral experience uk
dc.subject person uk
dc.subject duty uk
dc.subject phenomenology uk
dc.subject ethics uk
dc.subject ethical nominalism uk
dc.subject Max Scheler uk
dc.title Апологія цінності за твором Макса Шелера “Формалізм в етиці і матеріальна етика цінностей” uk
dc.title.alternative Apology of Value in Max Scheler’s “Formalism in Ethics and Non-formal Ethics of Values” uk
dc.type Article uk
dc.description.abstracten This article offers an argument in support of the objective and autonomous character of values based on the phenomenological work of Max Scheler. The irreducibility of values to performative linguistic practice, projection of subjective feelings into reality, symbolic expression of power relations, product of judgment assessments and other superstructures of secondary order upon immediate experience of the human person is substantiated against the background of the critical analysis of nominalist value theory and theory of moral assessment. The article offers evidence about the sui generis character of moral experience in which the human person discovers the world of objective values and his personal vocation to realize the value plenitude of being in his life. uk
dc.relation.source Філософська думка. - 2014. - № 4. uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account

Statistics