Право на місто у сучасних українських реаліях: актори та шляхи реалізації (приклад Львова)

Show simple item record

dc.contributor.author Козлова, Інга
dc.date.accessioned 2017-01-19T18:16:36Z
dc.date.available 2017-01-19T18:16:36Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Козлова І. Право на місто у сучасних українських реаліях: актори та шляхи реалізації (приклад Львова)/ Інга Козлова // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. - 2016. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/1032
dc.description.abstract Метою авторського тексту є розгляд процесів реалізації права на місто як теоретичного концепту на конкретних прикладах, що мають місце у Львові. Розглядаються два основні виміри права на місто – право на участь і право на апропріацію міського простору. При огляді права на апропріацію автор розглядає вибіркові об’єкти у Львові, які мали піддатись видозміні (знесення, перебудова), зазначає форми, чи моделі спротиву громади цим змінам, а також якого результату було досягнуто шляхом спротиву. Говорячи про включеність, мешканців міста Львова у просторотворчі процеси (право на участь), або ж партисипативні практики населення, автор акцентує увагу на появі різноманітних громадських активностей, серед яких є й ініціативи роботи з міськими просторами. Це ініціативи збереження парків від забудовника та перетворення їх власними силами на якісні громадські простори, із пізнішим залученням влади чи бізнесу; ініціативи створення серед мешканців спільних цінностей самоорганізації і загальних навичок спільних дій; різного роду проекти ревіталізації громадських просторів, тощо. Також у тексті коротко подано огляд стосунків між можливими агентами реалізації права на місто. uk
dc.language.iso uk uk
dc.rights CC0 1.0 Universal *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ *
dc.subject право на місто uk
dc.subject право на участь uk
dc.subject право на апропріацію uk
dc.subject партисипатвні практики uk
dc.subject громада міста uk
dc.subject органи місцевого самоврядування uk
dc.subject бізнес-кластер uk
dc.title Право на місто у сучасних українських реаліях: актори та шляхи реалізації (приклад Львова) uk
dc.type Article uk
dc.status Знаходиться в процесі публікування uk
dc.subject.udc 316: 316.4: 316:43 (477)
dc.description.abstracten This text aims at the consideration of the processes of performance of the right to the city as a theoretic concept, taking specific examples of Lviv. The two main modes of the right to the city are considered here. They are: the right to participation and the right to appropriation of the city space. In case of right to appropriation the author observes the selected objects in Lviv which were supposed to lend themselves to modification (demolition, reconstruction), marks the forms or models of the community’s opposition to these changes as well as the result of the opposition. Speaking about the inclusion of Lviv residents in space-making processes (the right to participation), or the participation practices of the population, it is worth marking the appearance of various public initiatives, among which there are also initiatives of the work with city spaces. They are the initiatives of parks’ protection from building contrperformers and their transformation (by own efforts) into public spaces of good quality with further involvement of the authorities or business-cluster, the initiatives of making common values of self-organization and general skills in common actions, different kinds of projects on revitalization of public spaces and so on. The text also provides a brief overview of the relationships between possible agents of the right to the city. uk
dc.relation.source Збірник наукових праць Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства uk


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal

Search


Browse

My Account

Statistics